Ειδήσεις

Προμήθεια 23 περιπολικών σκαφών από το Λιμενικό Σώμα

Περιπολικά σκάφη πνευστού τύπου και ταχύπλοα περιπολικά θα προμηθευτεί το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης κι ενίσχυσης τωνεπιχειρησιακών μέσων του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης, υπέγραψε απόφαση με την οποία προκηρύχτηκε διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια:

  • 10 περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου μήκους 11-12μ.,προϋπολογισθείσας αξίας 2.200.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ) και
  • 13 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι πέντε επιπλέον όμοιων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 46.800.000 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Τα σκάφη αυτά θα μπορούν να επιχειρούν κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε αυτόνομα ως μονάδες, είτε σε συνεργασία με τα άλλα επιχειρησιακά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση αποστολών έρευνας και διάσωσης (παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντα στην θάλασσα άτομα, πλοία, πλοιάρια, λέμβους ή άλλα θαλάσσια μέσα), στην ασφάλεια ναυσιπλοΐας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης, καθώς και στην επιτήρηση, αστυνόμευση, πρόληψη και καταστολή κάθε παράνομης πράξης στον θαλάσσιο χώρο (όπως αλιευτική δραστηριότητα, παράνομη είσοδος προσώπων, τρομοκρατία, ναρκωτικά, λαθρεμπορία, έλεγχος ταχυπλόων σκαφών, υποβρύχιες δραστηριότητες, διενέργεια νηοψιών).Σε ό,τι αφορά τα 10 περιπολικά σκάφη πνευστού τύπου, το ολικό μήκος τους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 μέτρα, ενώ το ολικό πλάτος θα φθάνει σε τουλάχιστον τρία μέτρα. Ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον 12 άτομα, το ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 1.600 κιλά και η ακτίνα ενέργειας θα είναι τουλάχιστον 300 ναυτικά μίλια. Η ισχύς πρόωσης θα εξασφαλίζεται από δύο κύριες έσω-έξω ή εξωλέμβιες πετρελαιομηχανές αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου. Στο μέσον κάθε σκάφους θα υπάρχει καμπίνα με τουλάχιστον δύο κλίνες για δύο άτομα, με δυνατότητα φιλοξενίας τουλάχιστον έξι καθιστών ατόμων και ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους. Ο χώρος διακυβέρνησης (γέφυρα) θα είναι κλειστός, υπερυψωμένος, θα φέρει τζάμι securit ή ισοδύναμο και η θέση και κατασκευή του θα εξασφαλίζει επαρκή ορατότητα.Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος για τουλάχιστον έξι έτη ή 5.000 ώρες λειτουργίας (ό,τι συμβεί πρώτο), κατά τη διάρκεια της οποίας θα ευθύνεται για την καλή λειτουργία, τη διατήρηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του σκάφους και του εξοπλισμού του, χωρίς επιπλέον κόστος.Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, τα δύο πρώτα σκάφη θα παραδοθούν εντός 10 μηνών από την υπογραφή της και στη συνέχεια θα γίνεται τμηματική παράδοση τουλάχιστον δύο σκαφών ανά δίμηνο. Η συγκεκριμένη προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020.Αναφορικά με τα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη, θα είναι μονής γάστρας (monohull) και το ολικό μήκος τους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 μέτρα και όχι πάνω από 19,5μ. Η γέφυρα διακυβέρνησης θα είναι κλειστή, υπερυψωμένη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα, εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ραδιοναυτιλιακά-ραδιοτηλεπικοινωνιακά μέσα, ενώ οι υαλοπίνακες θα φέρουν αντιβαλλιστική προστασία. Το σκάφος θα διαθέτει κατάλληλους χώρους για ενδιαίτηση και διαμονή για έξι άτομα πλήρωμα, ενώ θα διατίθενται κατάλληλοι χώροι για ασφαλή υποδοχή και μεταφορά τουλάχιστον εννέα ατόμων. Η ακτίνα ενέργειας θα είναι τουλάχιστον 400 ναυτικά μίλια και η αυτονομία σε εφόδια, πόσιμο νερό, τρόφιμα κλπ θα είναι τουλάχιστον δύο ημέρες για 15 άτομα. Η διαμόρφωση καταστρώματος θα είναι τέτοια που να επιτρέπει την όσο το δυνατό πιο επιχειρησιακά αποτελεσματική ανάσυρση ναυαγών από τη θάλασσα, καθώς και τη χρησιμοποίηση συσκευών ανάσυρσης. Επιπλέον, κάθε σκάφος θα διαθέτει κατάλληλες υποδοχές στην πλώρη και περιμετρικά για την τοποθέτηση βάσεων στήριξης οπλισμού.Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος και τον εξοπλισμό του, για όλες τις προγραμματισμένες συντηρήσεις, για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά-υλικά και εργασίες, καθώς και για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων και των έκτακτων ζημιών ισχύος τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ενώ μεγαλύτερος χρόνος εγγυημένης λειτουργίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. Η παράδοση των σκαφών θα γίνει εντός 46 μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, ενώ το πρώτο σκάφος θα παραδοθεί εντός 10 μηνών από την υπογραφή της, το δεύτερο εντός 14 μηνών και στη συνέχεια θα γίνεται τμηματική παράδοση τουλάχιστον ενός σκάφους ανά δίμηνο. Η προμήθεια των 10 εκ των 13 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η σχετική Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προμήθεια των υπόλοιπων τριών σκαφών συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και περιλαμβάνεται στην Ειδική Δράση «Εξοπλισμός Frontex» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Το μέρος της σύμβασης των πέντε ταχύπλοων περιπολικών σκαφών που αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 01-04-2019, στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών.Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών (e-mail:dipea.b@yna.gov.gr, fax: 2131371361, τηλ. 213137-4594/1081) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι διακηρύξεις έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr ) και στον διαδικτυακό τόπο του ΥΝΑΝΠ(www.yen.gr ), ενώ είναι διαθέσιμες και στη διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Related posts

Κανένα ίχνος από τον πολύτεκνο αστυνομικό που έπεσε σε χαράδρα στην Τύμφη – Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο των διασωστών

4press

Πολυχρόνης Θωίδης: “Πρέπει ο Δήμος να εκμεταλλευτεί τα προγράμματα”

4press

Πάτρα: Έντονες οι αντιδράσεις από τα πληρώματα

4press

Leave a Comment